Aankomende evenementen

Home » Reglement

Reglement

door Ian

CROSS COUNTRY REGLEMENT

1 DEFINITIE VAN CROSS COUNTRY

Cross Country is een terreinwedstrijd met een combinatie van een cross en een Enduro/Offroad. Een Cross Country vindt plaats op een afgesloten terrein. Op dit terrein is een route aangelegd die zowel stukken van een crosscircuit kan bevatten als ook stukken uit een enduro route. De route kan worden aangevuld met (al dan niet natuurlijke) obstakels zoals boomstammen, buizen, rotsen, enz.

De route is minimaal van 2 km lang ; afwijking in overleg met de wedstrijdleiding.

2 MACHINES, KLASSEN EN LICENTIES

De wedstrijden staan open voor machines zoals omschreven in het Technisch Reglement Motocross. Deelname aan deze wedstrijden is voorbehouden aan houders van een geldige KNMV, MON of buitenlandese offroad-, motocross-, enduro- of Basis Sport licentie. Het is ook mogelijk om deel te nemen met een dagpas.

Alle technische controles worden uitgevoerd overeenkomstig het MX en Offroad reglement met inachtneming van de geluidsnorm. (norm van het MX reglement is leading)

3. KLASSENINDELING

De klasse indeling is in te delen in 2 groepen :

Artikel 3.1 Competitie

Inters, houders van een internationale motocross- of endurolicentie

Nationalen, houders van een nationale-, cuplicentie, houders van een Basis Sport- of offroadlicentie

40+ klasse , hiervoor geldt dat de rijder 40 jaar of ouder dient te zijn, hiervoor geldt de leeftijd op dd. 1 januari van het jaar.

Artikel 3.2 Overige klassen

Naast deze wedstrijden is het ook mogelijk om andere, evt. teams, klassen toe te voegen. In iedere klasse is deelname met een daglicentie mogelijk.
Artikel 3.3 Minimale leeftijden voor beide klassen

Vanaf 13 jaar 2 takt 125cc t/m 250cc 4 takt 175cc t/m 250cc

Vanaf 15 jaar 2 takt 250cc t/m 500 cc 4 takt 350 cc t/m 500 cc

4 OFFICIËLE SIGNALEN/TEKENS

4.1 OFFICIËLE SIGNALEN/TEKENS

Groen rood

Zwart en bord met cijfer
Geel- stilgehouden Geel – gezwaaid

Zwart/wit geblokte vlag
Blauwe vlag

Gereed voor de startprocedure
Stopgebod! Wedstrijd of training wordt afgebroken. Langzaam naar de uitrit van de baan rijden.
Teken voor de betreffende rijder de wedstrijd te verlaten.

Gevaar! Extra opletten, snelheid minderen, inhalen en springen verboden. Ernstig gevaar! Langzaam rijden, inhalen en springen verboden, de rijder moet zich voorbereiden om te stoppen.
Finishvlag/Startvlag.

Deze vlag wordt niet gebruikt

Het negeren van vlagsignalen wordt bestraft met diskwalificatie (in de desbetreffende wedstrijd). Verder wordt aan de wedstrijdleider het recht voorbehouden dat hij de rijder in kwestie een zwaardere straf kan opleggen (uitsluiting en/of verwijzing naar de Strafcommissie.)

5. INFORMATIE

De organisatie moet alle ingeschreven licentiehouders en dienstdoende officials tijdig voorzien van de nodige wedstrijdinformatie.

6. MACHINES EN TRANSPONDERS

6.01 Machines tijdens de wedstrijd

Bij de wedstrijden is het de deelnemers slechts toegestaan om één machine, per wedstrijd, te gebruiken die door hen onder hun eigen naam en startnummer bij de machinekeuring is aangeboden en is goedgekeurd.

6.02 Technische Controle

Alle technische controles voorafgaande de wedstrijd worden uitgevoerd overeenkomstig het MX reglement met inachtneming van de geluidsnorm. Bij overschrijding kan men niet deelnemen.

6.03 Transponders

De tijden/klasseringen worden per deelnemer geregistreerd middels een transponder. Hiertoe dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van een transponder.

 • De transponder moet van het type MyLaps zijn.
 • De transpondernummers moeten voortijdig bekend zijn bij de tijdwaarneming. Indien derijder geen transponder heeft, wordt de rijder niet geregistreerd en zal zodanig niet in de uitslag voorkomen.

  De deelnemer is verplicht voor elke wedstrijd een goed functionerende, voldoende opgeladen transponder te monteren op de motorfiets. Een transponder is voldoende opgeladen als het lampje twee keer groen knippert. Is er geen transponder aanwezig of functioneert deze niet goed, dan vindt geen registratie van tijden plaats. Daartegen kan geen protest worden aangetekend.
  De transponder dient op een deugdelijke wijze aan de voorpoot aan de linkerzijde of rechterzijde achter het nummerbord gemonteerd te worden.

  6.04 Rijnummers

  De deelnemers rijden met hun eigen nummer van de KNMV Enduro competitie, overige rijders rijden met een door de organisatie verkregen startnummer.

7. START


7.1.: Startprocedure

De opstelling voor de 1e wedstrijd in het Parc Fermee wordt bepaald door loting, bij de volgende wedstrijden gaat dit volgens de scratchstand. Rijders die later in het seizoen deelnemen sluiten achteraan bij de opstelling voor de start.

De start van de XC wedstrijd zal per evenement door de desbetreffende organisator plaatsvinden binnen de haalbare mogelijkheden die ter plaatse aanwezig zijn.

Door middel van een groene vlag wordt aan de starter kenbaar gemaakt dat de deelnemers start gereed zijn (zittend op de motor, motor uit, met beide armen omhoog). De starter toont gedurende 15 volle seconden een “15” seconden teken en het startteken wordt gegeven tussen de 5 en 10 seconden nadat het “5” seconden teken getoond wordt. Het “5” seconden teken blijft omhoog totdat het startteken is gegeven. Op het moment dat het startteken is gegeven mogen de deelnemers hun motor starten en aan de wedstrijd beginnen.

 • Rijders die hun plaats op het startveld eenmaal hebben ingenomen, mogen niet meer van plaats veranderen, noch teruggaan naar de opstelruimte of hulp ontvangen voorafgaande aan de start.
 • Als een rijder mechanische problemen heeft aan de start moet hij op hulp wachten tot de start is geweest. Als de start is geweest mag hij alleen op die plaats hulp krijgen van zijn monteur. De straf voor overtreding van deze regel is uitsluiting van de betreffende wedstrijd.
 • Zodra de eerste rijder is opgereden naar het startveld worden rijders die na dit tijdstip de opvangruimte binnenkomen, achteraan geplaatst in de startvolgorde.
 • Proefstarts in de opstelruimte en bij het oprijden naar de start zijn verboden.
 • Rijders wiens motorfiets niet start tijdens de oprijdprocedure, kunnen op het moment dat demotorfiets alsnog start, aansluiten achter de reeds opgestelde rijders aan de start.
 • Het opstellen van de deelnemers op het startveld gaat als volgt: 1. De deelnemers moeten plaatsnemen op de eerste rij van hun klasse, aangegeven met rijnummers, tot deze geheel is opgevuld. 2. Pas nadat de eerste rij per klasse volledig is opgevuld, kunnen de deelnemers een plaats innemen op de tweede rij. Op het startveld mogen de deelnemers geen veranderingenaanbrengen.
 • Alleen deelnemers, officials en pers mogen zich op het startgedeelte bevinden.7.2: Valse Start

  De wedstrijdleider duidt een valse start aan door met een rode vlag te zwaaien waarna de wedstrijd gestopt wordt, in elk geval voor de eerste doorkomst. De deelnemers moeten terug naar de opstelruimte en de herstart zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Verwisselen van motorfiets na een valse start is verboden.

8 WEDSTRIJD

8.01 Wedstrijdtijd

De wedstrijdtijd is reglementair vastgesteld op 2 uur voor alle competitie klassen, overige klassen mogen een andere tijdsduur hebben.

8.02 Het stoppen van een wedstrijd

De wedstrijdleider heeft het recht om op eigen initiatief, wegens dringende veiligheidsmaatregelen of andere gevallen van overmacht, een wedstrijd voortijdig te beëindigen. Indien de wedstrijd wordt gestopt voor de tweede doorkomst, zal zo spoedig mogelijk een herstart plaatsvinden. De deelnemers worden meteen opgesteld in de opvangruimte. Verwisselen van motorfiets voor de herstart is verboden.

Indien de wedstrijdleider een wedstrijd stopt na de tweede doorkomst dan geldt de klassering van de ronde voorafgaand aan de afgevlagde ronde. Voor een geldige uitslag moet minimaal 30 minuten zijn gereden. Indien de omstandigheden het toelaten vindt een herstart plaats volgens de standaard startprocedure.

8.03 Veiligheid en milieu

De wedstrijdleider kan een deelnemer of zijn machine om reden van veiligheid of milieu een start weigeren, in de wedstrijd een tijdstraf opleggen, diskwalificeren of middels een zwarte vlag in combinatie met het rijnummer uit de wedstrijd nemen. De rijder dient dan onmiddellijk de wedstrijd te verlaten of in de aangewezen ruimte het defect te (laten) herstellen.

8.4 Hulp van buitenaf / afsnijden

Alle hulp van buitenaf op de baan is verboden behalve als deze verleend wordt door een baancommissaris van de organisatie, een official en/of een helper in belang van de veiligheid. De straf voor overtreding van deze regel is uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. Radiocommunicatie met de rijders is niet toegestaan.

Het “afsnijden” van de baan is verboden, een rijder dient zijn/haar weg te vervolgen waar de baan is verlaten, gebeurt dit niet, dan volgt uitsluiting.

8.5 MILIEUMAT

De rijder is verplicht milieubeschermende maatregelen te nemen ter voorkoming van uitlekken in de bodem van olie en/of benzine

8.6 RENNERSKWARTIER

De plaatsen voor de deelnemers worden door de organisator aangewezen. De deelnemers zijn verplicht om daarbij de aanwijzing van de (club) officials op te volgen.

8.7 Afspuiten

Het afspuiten van motoren of andere voorwerpen is alleen toegestaan op, of in het door de organisatie aangewezen en duidelijk kenbaar gemaakte plaats. Indien er geen afspuitplaats voorhanden is, is het afspuiten van motoren zonder toestemming van de organisator verboden.

8.8 De opstelruimte is voor de startruimte

Opstelruimte en is alleen toegankelijk voor de deelnemers met reglementair toegelaten helpers en officials. Roken en openvuur is in deze ruimte verboden.

Artikel 8.9 Rijden in het rennerskwartier

Het is niet toegestaan om zich met scooters, minimotoren, elektrische voertuigen of andere gemotoriseerde vervoermiddelen te bewegen in het rennerskwartier of op de toegangswegen naar en rond het circuit. De deelnemers zijn hierbij verantwoordelijk voor hun teamleden. Overtreding hiervan kan bestraft worden met uitsluiting van de deelnemer. Ook voor deelnemers is het verboden te rijden in het rennerskwartier en tussen het rennerskwartier en het circuit, tenzij de wedstrijdleiding in overleg met de organisator anders beslist.

8.10 Pitstraat

Voor het ingaan van de aangeef- en reparatieruimte moet de motor uitgezet worden (verplicht lopen naast de motor). Ook na het tanken moet de motor uit blijven tot de uitgang van de aangeef- en reparatieruimte. Overtreding wordt bestraft met diskwalificatie. De motor mag alleen door de rijder verplaatst worden, zonder hulp van derden. Toegang tot deze ruimte hebben alleen de rijders en monteurs die tijdens de wedstrijd reparaties en afstellingen aan de machines uitvoeren, de aangevers en de overige daartoe bevoegde personen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Bijtanken is alleen toegestaan in deze reparatieruimte en moet gedaan worden met uitgeschakelde motor. Rijders die de reparatieruimte binnengaan, moeten stoppen voor zij weer de baan op gaan. Overtreding betekent uitsluiting van de betreffende wedstrijd. Alcoholische drank, roken en open vuur is in deze ruimte verboden. De organisatie dient voor voldoende geschikte en goedgekeurde brandblussers te zorgen in de pitsstraat.

8.11 Huldiging

Deelname aan de huldiging is verplicht voor de eerste drie rijders per klasse.

8.12 Geluidscontrole

Alle geluidscontroles en straffen worden uitgevoerd overeenkomstig de geluidnormering uit het Motocross Reglement.

8.12.1 GELUID

 1. De maximale geluidsproductie mag niet meer voor de training dan 114.0 dB(A) bedragen
 2. Na de wedstrijd mag het max geluid niet meer bedragen dan 115.0 dB(A).
 3. Motoren die door een defecte uitlaat of defecte geluiddemper teveel geluid produceren,moeten direct de cross country verlaten.

8.12.2 Geluidmetingen:

Indien geluidmetingen worden uitgevoerd dan gebeurt dit volgens de in de motorsport gebruikelijke wijzen, de 2 Meter max methode.
Voor metingen uitgevoerd volgens de 2 Meter max methode aanvaardt de organistie,MON en de KNMV geen enkele aansprakelijkheid voor schade van de motoren.

8.13 Protesten

Zie Tuchtreglement en het reglement Protesten.

8.13.1 PROTESTEN

Protesten kunnen bij de wedstrijdleiding schriftelijk worden ingediend tot max 1/2 uur na afloop van de wedstrijd.

8.14 AANSPRAKELIJKHEID

Overeenkomstig het MX reglement kunnen deelnemers noch MON noch de KNMV en haar officials, noch de organisator en haar medewerkers, noch enig andere deelnemer aan wedstrijden aansprakelijk stellen voor de gevolgen voortvloeiende uit deelname aan wedstrijden, de bijbehorende wedstrijden en de vrije wedstrijden. Organisatie MON en de KNMV erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door rijders, zowel materieel als immaterieel, opgelopen tijdens de cross country.

Deelnemers kunnen elkaar onderling niet aansprakelijk stellen voor persoonlijke/ en-of materiele schade.

8.15: Bepalingen en gedragingen

 1. De deelnemer dient zich bij alle activiteiten zo te gedragen dat de belangen van MON, verenigingen en motorsport in het algemeen niet worden geschaad.
 2. De deelnemer kan voor de gedragingen van zijn / haar supporter(s) en/of helper(s) aansprakelijk worden gesteld.
 3. Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van dienstdoende officials en medewerkers van de organiserende vereniging op te volgen.
 4. Beledigen van officials en medewerkers van de vereniging en /of handtastelijkheden jegens officials en medewerkers van de vereniging wordt niet getolereerd.
 5. Moedwillig hinderen, onverantwoordelijk rijgedrag of overgaan tot handtastelijkheden kan worden bestraft met het uit de wedstrijd nemen van de deelnemer.
 6. Het is deelnemers verboden alcohol, drugs of doping te gebruiken voor en/of tijdens de cross country.
 7. Rijden in tegengestelde richting en stilstaan op de route is verboden en levensgevaarlijk.
 8. Rijders dienen zich te allen tijde te houden aan de regels zoals deze voor hun sport zijn vastgelegd
 9. Rijders dienen lichamelijk en mentaal fit zijn om hun machine gedurende de inzet onder controlete houden en daardoor geen gevaar oplevert aan andere rijders, teamleden, officials, toeschouwers en andere personen.

8.16 NALEVING REGLEMENTEN

De organisator is gerechtigd tot het controleren van de deelnemers alsook de gebruikte motorfietsen op naleving van de reglementen.

9. RESULTATEN/KLASSERINGEN

De wedstrijdtijd gaat in op het moment dat het eerste startteken wordt gegeven. De tijd waarop een deelnemer de finishlijn passeert wordt geregistreerd op het moment dat de transponder de finishlijn overschrijdt. Nadat de vastgestelde rijtijd is verstreken wordt de rijder die het grootste aantal ronden heeft afgelegd als eerste afgevlagd. De volgende deelnemers worden afgevlagd als zij de finishlijn passeren. Iedere deelnemer die reglementair finisht en geklasseerd is, ontvangt minimaal 1 punt voor het klassement.

9.01 Klassering

Niet geklasseerd worden de deelnemers die, tenzij het Aanvullend Reglement anders voorschrijft:

a) De finishlijn niet binnen 5 minuten na de doorkomst van de voorlaatste deelnemer gepasseerd zijn.

b) De baan hebben afgesneden of niet op de juiste wijze hebben afgelegd.

9.02 Dagklassement

Puntentelling per wedstrijd per klasse: 100, 95, 91, 88, 86, 85 enz. Voor alle klassen geldt dat alle deelnemers die reglementair finishen 1 punt krijgen toegewezen.

9.03 Gelijke eindstand

Indien in de eindstand van een competitie meer licentiehouders eindigen met een gelijk aantal punten, dan geldt het navolgende voor het bepalen van de hoogste klassering: a) Het aantal eerste plaatsen; b) Het aantal tweede plaatsen; c) Het aantal derde plaatsen; d) De beste klassering in de laatste wedstrijd van de betreffende competitie.

10. COMPETITIES

10.1 Startopstelling:

Door loting bij de eerste wedstrijd, daarna door de klassering in de tussenstand. Inschrijving: deelnemers die te laat komen voor de inschrijving sluiten achteraan bij de opstelling in de opstelruimte voor de wedstrijd en rijden als laatste op voor de wedstrijd.

10.1.1 Het opstellen van de deelnemers op het startveld gaat als volgt:

 1. De deelnemers moeten plaatsnemen op de eerste rij van hun klasse aangegeven met rijnummers, tot deze totaal is opgevuld.
 2. Pas nadat de eerste rij per klasse volledig is opgevuld, kunnen de deelnemers een plaats op de tweede rij

Op het startveld mogen de deelnemers geen veranderingen aanbrengen. Alleen deelnemers, officials en pers mogen zich op het startgedeelte bevinden.

11. INSCHRIJVINGEN / INSCHRIJFGELD

11.01 Inschrijvingen competitie

Inschrijvingen voor deelname aan de competitie dienen voor 20 maart van het competitiejaar binnen te zijn ! Let wel vol is vol.

11.02 Inschrijvingen evenement

Voorinschrijving is verplicht via de website van de organisator. De inschrijving sluit één week voor het evenement.

11.03 Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt vermeld op de website van de organisator. Dit dient ook bij de organisator voldaan te worden. Restitutie van het inschrijfgeld bij niet deelnemen is niet mogelijk.

12. SLOTBEPALINGEN

12.01 Bevoegdheid wedstrijdleider

De wedstrijdleider is bevoegd alle reglementaire maatregelen te nemen, ook in alle gevallen waarin dit Cross Country Reglement niet voorziet, tijdens de wedstrijd – en de wedstrijd betreffende – beslist de wedstrijdleider.

12.02 Bevoegdheid Crosscountry commissie.

In alle gevallen waarin dit Cross Country Reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider iom de organisator !

12.3 VERZEKEREN EVENEMENT

De organisator van het evenement is middels een MON dekkingsbewijs of KNMV organisatievergunning voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd en dient verplicht van te voren worden aangevraagd.
Indien er geen dekkingsbewijs wordt aangevraagd, is het evenement niet verzekerd.

12.4 EHBO POSTEN

De organisator is verplicht een EHBO post in gereedheid te hebben. Voorts dienen zij op de route voor voldoende voorzieningen te zorgen, e.e.a. afgestemd op de aan te vragen evenementenvergunning.

.