Aankomende evenementen

Home » Reglement

Reglement

door Ian

CROSS COUNTRY REGLEMENT  2024

 

Alle hiervoor gepubliceerde cross country reglementen vervallen.

1 DEFINITIE VAN CROSS COUNTRY

Cross Country is een terreinwedstrijd met een combinatie van een cross en een Enduro/Offroad. Een Cross Country vindt plaats op een afgesloten terrein. Op dit terrein is een route aangelegd die zowel stukken van een crosscircuit kan bevatten als ook stukken uit een enduro route. De route kan worden aangevuld met (al dan niet natuurlijke) obstakels zoals boomstammen, buizen, rotsen, enz.  

De route is minimaal van 2 km lang ; afwijking in overleg met de wedstrijdleiding.            

 

2 MACHINES, KLASSEN EN LICENTIES

 

2.1 MACHINES

De wedstrijden staan open voor machines zoals omschreven in het Technisch Reglement Motocross.

Motoren die middels een elektrische motor worden aangedreven.

 

2.2 KLASSEN

De competitie is verdeeld over 6 klassen, Inters, Nationalen, 40+,  Dames, Jeugd en Familie klasse.

Inter                 : Houder van een geldige internationale licentie.

Nationaal         : Houder van een geldige nationale licentie.

40+                  : Houder van een geldige 40+ licentie enduro dan wel bij overige toegestane licenties   een leeftijd van 40 jaar of ouder. Hiervoor geldt de leeftijd op 1 januari van het jaar waarin de competitie plaats vindt.

Dames             :Houder van een geldige Internationale, Nationale, 40+  licentie

Jeugd              Jeugd 1. Houder van een geldige motocross-jeugdendurolicentie.

             Jeugd in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar oud.

                        Jeugd 2. Houder van een geldige motorcross- jeugdendurolicentie.

                          Jeugd in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar oud.

Familie klasse   Toegelaten DXCS deelnemers die een directe familierelatie hebben zoals: vader/moeder met zoon/dochter.

2.3 LICENTIES

Deelname aan deze wedstrijden is voorbehouden aan houders met de navolgende geldige licentie:

KNMV  

* Nederlandse dan wel buitenlandse Enduro licentie
* Nederlandse dan wel buitenlandse Off Road Licentie.
* Nederlandse Jeugdenduro licentie.

* Nederlandse Motocrosslicentie.

* Off Road Dagpas.

 

 MON:

*Alle licenties van de MON: Zowel Trainingsbewijs als Startbewijs als Off Road. 

*Buitenlandse Enduro, Offroad en Motocross licentie.

*Het is ook mogelijk om deel te nemen met een dagpas van de MON.

Alle technische controles worden uitgevoerd overeenkomstig het MX en Offroad reglement met inachtneming van de geluidsnorm. (norm van het MX reglement is leading)

 

 1. KLASSENINDELING

 

3.1 Klassenindeling

In een klasse is het mogelijk om als solorijder dan wel als team bestaande uit 2 rijders deel te nemen aan de competitie. Een solorijder zal de gehele wedstrijdduur individueel volbrengen. Voor rijders in een team is het toegestaan de totale wedstrijdtijd naar eigen inzicht te verdelen. 

Voor deelname met teams zijn de volgende samenstellingen mogelijk:

INTERS                       :           of alleen

                                                of met een Nationale rijd(st)er

                                               of met een 40+ rijd(st)er

                                               of met een Vintage rijd(st)er.

 

Nationalen                  :           of alleen

                                                of met een Nationale rijd(st)er

                                               of met een 40+ rijd(st)er

                                               of met een Vintage rijd(st)er.

 

40+                              :           of alleen

                                                of met een Nationale rijd(st)er

                                               of met een 40+ rijd(st)er

                                               of met een Vintage rijd(st)er.

 

Damesklasse               :          of alleen

of een team bestaande uit 2 vrouwen.

Jeugdklassen              :      of alleen

                                          of met een team bestaande uit 2 jeugdrijders.

Familie klasse             :     vader-moeder met zoon-dochter, is alleen een klassement

Alle klassen mogen of 1 rijder of teams zijn.         

3.2 Overige klassen

In de competitie is het mogelijk deelnemers in een van de klassen toe te voegen. Deze deelnemers zullen vervolgens separaat zullen worden geklasseerd.  

3.3 Minimale leeftijden en cilinderinhoud voor de klassen

Jeugd vanaf 11 tm 20 jaar

2 takt 85 cc grote wielen

2 takt 125cc

4 takt 85 cc grote wielen t/m 250cc

 Overige klassen

2 takt 125 cc tm 500 cc 

4 takt 125 cc tm 500 cc

  

4 OFFICIËLE SIGNALEN/TEKENS

 

4.1 Officiële signalen/tekens

Groen

Gereed voor de startprocedure

rood

Stopgebod ! Wedstrijd of training wordt afgebroken. Langzaam naar de uitrit van de baan rijden.

Zwart en bord met cijfer

Teken voor de betreffende rijder de wedstrijd te verlaten.

Geel- stilgehouden

Gevaar! Extra opletten, snelheid minderen, inhalen en springen verboden.

Geel – gezwaaid

Ernstig gevaar! Langzaam rijden, inhalen en springen verboden, de rijder moet zich voorbereiden om te stoppen.

Zwart/wit geblokte vlag

Finishvlag/Startvlag.

Blauwe vlag

Deze vlag wordt niet gebruikt

Het negeren van vlagsignalen wordt bestraft met diskwalificatie (in de desbetreffende wedstrijd). Verder wordt aan de wedstrijdleider het recht voorbehouden dat hij de rijder in kwestie een zwaardere straf kan opleggen (uitsluiting en/of verwijzing naar de Strafcommissie.)

 1. INFORMATIE

De organisatie moet alle ingeschreven licentiehouders en dienstdoende officials tijdig voorzien van de nodige wedstrijdinformatie.

 

 1. MACHINES EN TRANSPONDERS

 

6.01 Machines tijdens de wedstrijd

Bij de wedstrijden is het de deelnemers slechts toegestaan om één machine, per wedstrijd, te gebruiken die door hen onder hun eigen naam en startnummer bij de eventuele machinekeuring is aangeboden en is goedgekeurd.

 

6.02 Technische Controle

Alle technische controles voorafgaande de wedstrijd worden uitgevoerd overeenkomstig het MX reglement met inachtneming van de geluidsnorm. Bij overschrijding kan men niet deelnemen. 

6.03  Transponders

De tijden/klasseringen worden per deelnemer geregistreerd  middels een transponder. 

Hiertoe dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van een transponder. 

 • De transponder moet van het type MyLaps zijn. 
 • De transpondernummers moeten voortijdig bekend zijn bij de tijdwaarneming. Indien de rijder geen transponder heeft, wordt de rijder niet geregistreerd en zal zodanig niet in de uitslag voorkomen. 

De deelnemer  is verplicht voor elke wedstrijd een goed functionerende, voldoende opgeladen transponder te monteren op de motorfiets. Een transponder is voldoende opgeladen als het lampje twee keer  groen knippert. Is er geen transponder aanwezig of functioneert deze niet goed, dan vindt geen registratie van tijden plaats. Daartegen kan geen protest worden aangetekend. 

De transponder dient op een deugdelijke wijze aan de voorpoot aan de linkerzijde of rechterzijde achter het nummerbord gemonteerd te worden.

Deelnemers in een team maken gebruik van 1 transponder dat bevestigt dient te worden op de motor van de op dat moment daadwerkelijke deelne(e)m(st)er aan de wedstrijd.

6.04 Rijnummers

De deelnemers rijden met hun eigen nummer van de KNMV Enduro competitie, overige rijders rijden met een door de DXCS organisatie verkregen startnummer.

 

 1. START

 

7.1.: Startprocedure

De start van de XC wedstrijd zal per evenement bij de desbetreffende organisator plaatsvinden binnen de haalbare mogelijkheden die ter plaatse aanwezig zijn.

De start zal plaatsvinden middels de zogenaamde “Le Mans Start”.

 • Rijders die hun plaats op het startveld eenmaal hebben ingenomen, mogen niet meer van plaats veranderen, noch teruggaan naar de opstelruimte of hulp ontvangen voorafgaande aan de start. 
 • Als een rijder mechanische problemen heeft aan de start moet hij op hulp wachten tot de start is geweest. Als de start is geweest mag hij alleen op die plaats hulp krijgen van zijn monteur. De straf voor overtreding van deze regel is uitsluiting van de betreffende wedstrijd. 
 • Zodra de eerste rijder is opgereden naar het startveld worden rijders die na dit tijdstip de opvangruimte binnenkomen, achteraan geplaatst in de startvolgorde. 
 • Proefstarts in de opstelruimte en bij het oprijden naar de start zijn verboden. 
 • Rijders wiens motorfiets niet start tijdens de oprijdprocedure, kunnen op het moment dat de motorfiets alsnog start, aansluiten achter de reeds opgestelde rijders aan de start. 
 • Het opstellen van de deelnemers op het startveld gaat als volgt: 1. De deelnemers moeten plaatsnemen op de eerste rij van hun klasse, aangegeven met rijnummers, tot deze geheel is opgevuld. 2. Pas nadat de eerste rij per klasse volledig is opgevuld, kunnen de deelnemers een plaats innemen op de tweede rij. Op het startveld mogen de deelnemers geen veranderingen aanbrengen. 
 • Alleen deelnemers, officials en pers mogen zich op het startgedeelte bevinden.

7.2: Valse Start

 

De wedstrijdleider duidt een valse start aan door met een rode vlag te zwaaien waarna de wedstrijd gestopt wordt, in elk geval voor de eerste doorkomst. De deelnemers moeten terug naar de opstelruimte en de herstart zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Verwisselen van motorfiets na een valse start is verboden.

 

8 WEDSTRIJD

 

8.01 Wedstrijdtijd

De wedstrijdtijd is reglementair vastgesteld op 2 uur voor alle competitie klassen, hierop kan door omstandigheden van afgeweken worden.

De Jeugd klassen hebben een tijdsduur van 1 uur.

 

 

 

8.02 Het stoppen van een wedstrijd

De wedstrijdleider heeft het recht om op eigen initiatief, wegens dringende veiligheidsmaatregelen of andere gevallen van overmacht, een wedstrijd voortijdig te beëindigen. Indien de wedstrijd wordt gestopt voor de tweede doorkomst, zal zo spoedig mogelijk een herstart plaatsvinden. De deelnemers worden meteen opgesteld in de opvangruimte. Verwisselen van motorfiets voor de herstart is verboden.

Indien de wedstrijdleider een wedstrijd stopt na de tweede doorkomst dan geldt de klassering van de ronde voorafgaand aan de afgevlagde ronde. Voor een geldige uitslag moet minimaal 30 minuten zijn gereden. Indien de omstandigheden het toelaten vindt een herstart plaats volgens de standaard startprocedure.

 

8.03 Veiligheid en milieu

De wedstrijdleider kan een deelnemer of zijn machine om reden van veiligheid of milieu een start weigeren, in de wedstrijd een tijdstraf opleggen, diskwalificeren of middels een zwarte vlag in combinatie met het rijnummer uit de wedstrijd nemen. De rijder dient dan onmiddellijk de wedstrijd te verlaten of in de aangewezen ruimte het defect te (laten) herstellen.

 

8.4  Hulp van buitenaf / afsnijden

Alle hulp van buitenaf op de baan is verboden behalve als deze verleend wordt door een baancommissaris van de organisatie, een official en/of een helper in belang van de veiligheid. De straf voor overtreding van deze regel is uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. Radiocommunicatie met de rijders is niet toegestaan.

Het “afsnijden” van de baan is verboden, een rijder dient zijn/haar weg te vervolgen waar de baan is verlaten, gebeurt dit niet, dan volgt uitsluiting.

 

8.5 Milieumat

 

De rijder is verplicht milieubeschermende maatregelen te nemen ter voorkoming van uitlekken in de bodem van olie en/of benzine

8.6 Rennerskwartier

 

De plaatsen voor de deelnemers worden door de organisator aangewezen. De deelnemers zijn verplicht om daarbij de aanwijzing van de (club) officials op te volgen.  

 

8.7 Afspuiten

Het afspuiten van motoren of andere voorwerpen is alleen toegestaan op, of in het door de organisatie aangewezen en duidelijk kenbaar gemaakte plaats. Indien er geen afspuitplaats voorhanden is, is het afspuiten van motoren zonder toestemming van de organisator verboden.

8.8 De opstelruimte is voor de startruimte

Opstelruimte en is alleen toegankelijk voor de deelnemers met reglementair toegelaten helpers en officials. Roken en openvuur is in deze ruimte verboden.

Artikel 8.9 Rijden in het rennerskwartier

Het is niet toegestaan om zich met scooters, minimotoren, elektrische voertuigen of andere gemotoriseerde vervoermiddelen te bewegen in het rennerskwartier of op de toegangswegen naar en rond het circuit. De deelnemers zijn hierbij verantwoordelijk voor hun teamleden. Overtreding hiervan kan bestraft worden met uitsluiting van de deelnemer. Ook voor deelnemers is het verboden te rijden in het rennerskwartier en tussen het rennerskwartier en het circuit, tenzij de wedstrijdleiding in overleg met de organisator anders beslist.

 

8.10 Pitstraat

Voor het ingaan van de aangeef- en reparatieruimte moet verplicht met de motor worden  gelopen.(verplicht lopen naast de motor). De motor mag hierbij aan blijven echter niet bereden worden.  Overtreding wordt bestraft met diskwalificatie. De motor mag alleen door de rijder verplaatst worden, zonder hulp van derden. Toegang tot deze ruimte hebben alleen de rijders en monteurs die tijdens de wedstrijd reparaties en afstellingen aan de machines uitvoeren, de aangevers en de overige daartoe bevoegde personen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Bijtanken is alleen toegestaan in deze reparatieruimte en moet gedaan worden met uitgeschakelde motor. Rijders die de reparatieruimte binnengaan, moeten stoppen voor zij weer de baan op gaan. Overtreding betekent uitsluiting van de betreffende wedstrijd. Alcoholische drank, roken en open vuur is in deze ruimte verboden. De organisatie dient voor voldoende geschikte en goedgekeurde brandblussers te zorgen in de pitsstraat.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn helpers die niet in overeenstemming zijn met het gestelde in dit Regelement. Bij overtreding hiervan kan de wedstrijdleider aan de deelnemer een tijdstraf opleggen dan wel diskwalificeren.

8.11 Huldiging

Deelname aan de huldiging is verplicht voor de eerste drie rijders per klasse.

De insteek van de huldiging is om deze een half uur na einde wedstrijd te houden !

 

8.12 Geluidscontrole

 Alle geluidscontroles en straffen worden uitgevoerd overeenkomstig de geluidnormering uit het Motocross Reglement.

 

8.12.1 Geluid

 

 1. De maximale geluidsproductie mag niet meer voor de training dan 114.0 dB(A) bedragen
 2. Na de wedstrijd mag het max geluid niet meer bedragen dan 115.0 dB(A).
 3. Motoren die door een defecte uitlaat of defecte geluiddemper teveel geluid produceren,

moeten direct de cross country verlaten.

 

 

8.12.2 Geluidmetingen:

Indien geluidmetingen worden uitgevoerd dan gebeurt dit volgens de in de motorsport gebruikelijke wijzen, de 2 Meter max methode. 

Voor metingen uitgevoerd volgens de 2 Meter max methode aanvaardt de organisatie, MON en de KNMV geen enkele aansprakelijkheid voor schade van de motoren.

 

 8.13 Protesten

Zie Tuchtreglement en het reglement Protesten.

8.13.1 Protesten

 

Protesten kunnen bij de wedstrijdleiding schriftelijk worden ingediend tot max 1/2 uur na afloop van de wedstrijd.

8.14 Aansprakelijkheid

 

Overeenkomstig het MX reglement kunnen deelnemers noch MON noch de KNMV en haar officials, noch de organisator en haar medewerkers, noch enig andere deelnemer aan wedstrijden aansprakelijk stellen voor de gevolgen voortvloeiende uit deelname aan wedstrijden, de bijbehorende wedstrijden en de vrije wedstrijden. Organisatie MON  en de KNMV erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door rijders, zowel materieel als immaterieel, opgelopen tijdens de cross country. 

Deelnemers kunnen elkaar onderling niet aansprakelijk stellen voor persoonlijke/ en-of materiele schade.

8.15: Bepalingen en gedragingen

 1. De deelnemer dient zich bij alle activiteiten zo te gedragen dat de belangen van MON/KNMV, verenigingen en motorsport in het algemeen niet worden geschaad.
 2. De deelnemer kan voor de gedragingen van zijn / haar supporter(s) en/of helper(s) aansprakelijk worden gesteld. 
 3. Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van dienstdoende officials en medewerkers van de organiserende vereniging op te volgen.
 4. Beledigen van officials en medewerkers van de vereniging en /of handtastelijkheden jegens officials en medewerkers van de vereniging wordt niet getolereerd.
 5. Moedwillig hinderen, onverantwoordelijk rijgedrag of overgaan tot handtastelijkheden kan worden bestraft met het uit de wedstrijd nemen van de deelnemer.
 6. Het is deelnemers verboden alcohol, drugs of doping te gebruiken voor en/of tijdens de cross country. 
 7. Rijden in tegengestelde richting en stilstaan op de route is verboden en levensgevaarlijk.
 8. Rijders dienen zich te allen tijde te houden aan de regels zoals deze voor hun sport zijn vastgelegd
 9. Rijders dienen lichamelijk en mentaal fit zijn om hun machine gedurende de inzet onder controle te houden en daardoor geen gevaar oplevert aan andere rijders, teamleden, officials, toeschouwers en andere personen.

 

8.16 Naleving reglementen

 

De organisator is gerechtigd tot het controleren van de deelnemers alsook de 

gebruikte motorfietsen op naleving van de reglementen.

 

 

 

 1. RESULTATEN/KLASSERINGEN

De wedstrijdtijd gaat in op het moment dat het eerste startteken wordt gegeven. De tijd waarop een deelnemer de finishlijn passeert wordt geregistreerd op het moment dat de transponder de finishlijn overschrijdt. Nadat de vastgestelde rijtijd is verstreken wordt de rijder die het grootste aantal ronden heeft afgelegd als eerste afgevlagd. De volgende deelnemers worden afgevlagd als zij de finishlijn passeren. Iedere deelnemer die reglementair finisht en geklasseerd is, ontvangt minimaal 1 punt voor het klassement.

 

9.01 Klassering

 

Niet geklasseerd worden de deelnemers die, tenzij het Aanvullend Reglement anders voorschrijft:

 1. a) De finishlijn niet binnen 5 minuten na de doorkomst van de voorlaatste deelnemer gepasseerd zijn.
 2. b) De baan hebben afgesneden of niet op de juiste wijze hebben afgelegd.

 

9.02 Dagklassement

Puntentelling per wedstrijd per klasse: 100, 85,75,67,60,54, ….. enz. Voor alle klassen geldt dat alle

deelnemers die reglementair deel hebben genomen aan de betreffende DXCS wedstrijd, na verrekening punten krijgen toegewezen. Bij de Familie klasse krijgen de rijd(st)ers de punten vanuit hun klassement en deze worden dan samengeteld !

9.03 Gelijke eindstand

Indien in de eindstand van een competitie meer licentiehouders eindigen met een gelijk aantal punten, dan geldt het navolgende voor het bepalen van de hoogste klassering: a) Het aantal eerste plaatsen; b) Het aantal tweede plaatsen; c) Het aantal derde plaatsen; d) De beste klassering in de laatste wedstrijd van de betreffende competitie.

 

 1. COMPETITIES

 

10.1 Startopstelling:

 .

 10.1.1 Het opstellen van de deelnemers op het startveld gaat als volgt:

 1. De deelnemers moeten plaatsnemen op de eerste rij van hun klasse aangegeven met rijnummers, tot deze totaal is opgevuld.
 2. Pas nadat de eerste rij per klasse volledig is opgevuld, kunnen de deelnemers een plaats op de tweede rij.

Op het startveld mogen de deelnemers geen veranderingen aanbrengen. Alleen deelnemers, officials en pers mogen zich op het startgedeelte bevinden.

 1. INSCHRIJVINGEN / INSCHRIJFGELD

 

11.01 Inschrijvingen competitie

Inschrijvingen voor deelname aan de competitie dienen zich in de schrijven via het door de DXCS aangewezen mailadres Motoinside.    

 

11.02 Inschrijvingen evenement

Voorinschrijving is verplicht via de website van de organisator. De inschrijving sluit één week voor het evenement.

11.03 Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt vermeld op de website van de organisator. Dit dient ook bij de organisator voldaan te worden. Restitutie van het inschrijfgeld bij niet deelnemen is niet mogelijk.

 

 1. SLOTBEPALINGEN

 

12.01 Bevoegdheid wedstrijdleider

De wedstrijdleider is bevoegd alle reglementaire maatregelen te nemen, ook in alle gevallen waarin dit Cross Country Reglement niet voorziet, tijdens de wedstrijd – en de wedstrijd betreffende – beslist de wedstrijdleider.

 

12.02 Bevoegdheid Crosscountry commissie.

In alle gevallen waarin dit Cross Country Reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider iom de organisator !

 

12.3 Verzekeren evenement

De organisator van het evenement is middels een MON dekkingsbewijs of KNMV organisatievergunning voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd en dient verplicht van te voren worden aangevraagd.

Indien er geen dekkingsbewijs wordt aangevraagd, is het evenement niet verzekerd.

12.4 EHBO posten

De organisator is verplicht  een EHBO post in gereedheid te hebben. Voorts dienen zij op de route voor voldoende voorzieningen te zorgen, e.e.a. afgestemd op de aan te vragen evenementenvergunning.